Regulamin serwisu Dietakatering.pl do dn. 30.06.2018 r.

1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Adamem Mach ul. Tenisowa 17/19, 05-509 Józefosław, NIP : 521-338-40-27.

3. W przypadku, gdy kontrahent nie akceptuje treści niektórych postanowień regulaminu istnieje możliwość ich zmiany. W celu dokonana modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu kontrahent powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres kontakt@dietakatering.pl propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu ewentualnie sugestie mające na celu ich modyfikacje. Powyższa możliwość nie dotyczy jednak zmiany postanowień określających główne świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia a także zakresu usług świadczonych przez firmę dieta­katering.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta. W potwierdzeniu o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną również wskazane zmiany regulaminu dokonane w wyniku indywidualnych uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.

5. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług firmy cateringowej dietakatering.

6. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
* chorób istniejących oraz przebytych;
* nadciśnienia tętniczego;
* cukrzycy;
* nietolerancji laktozy;
* zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.

7. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

8. Właściciel firmy cateringowej dietakatering nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
* odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
* nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług firmy cateringowej dietakatering, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

9. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy kontrahent jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności firmy cateringowej dietakatering.pl, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Każdy zestaw dietakatering składa się z 5 posiłków. W skład zestawu o którym mowa w zdaniu pierwszym wchodzą:
1. śniadanie;
2. drugie śniadanie;
3. obiad;
4. podwieczorek;
5. kolacja;
wyjątek stanowi dieta optymalna, ketogeniczna i paleo, która składa się z 4 posiłków:
1. śniadanie;
2. obiad;
3. podwieczorek;
4. kolacja,

11. Dostawy diet przeznaczony do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w sobotę rano.

12. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są w godzinach porannych 04:00 - 07.00

13. Do ceny zestawów nie dolicza się dodatkowych opłat za dostawę na terenie miasta Warszawy.

14. W zakresie usług świadczonych przez firmę cateringową dieta­katering obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności Dieta­katering ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, kontrahent powinien niezwłocznie poinformować o tym dietekatering.pl w celu ustalenia możliwość dokonania płatności w określonym przez strony terminie.

15. Korzystanie z usług Dieta­katering jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.dietakatering.pl

16. Istnieje możliwość zapłaty: przelewem lub gotówką. W przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.

17. Na życzenie kontrahenta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.

18. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zawieszenia diety. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach firmy cateringowej dietakatering do godziny 10 dwa dni przed wprowadzoną zmianą. Zmiany o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczą modyfikacji, o których mowa w pkt. 19

19. W przypadku zmian, które mają dotyczyć soboty lub niedzieli – informacje o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 9.00, natomiast w przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 10.00.

20. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 20 i 21 nie zostaną zrealizowane.

21. Wszelkie zmiany dietakatering potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e­mail na podany przez klienta adres.

22. W przypadku dokonania wyboru diety klient nie ma możliwości rezygnacji.

23. Firma dietakatering nie udziela zwrotu za wybraną dietę

24. W przypadku nieodebrania zestawu z winy kontrahenta przez co należy rozumieć również brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym – dietakatering zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności uiszczonej przez klienta, kwoty odpowiadającej zużytym na ten cel produktom oraz nakładowi pracy związanemu z opracowaniem i przygotowaniem zestawu, a także pozostałymi kosztami związanymi z wykonaną przez Dietakatering usługą.

25. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy diatakatering, dietakatering zobowiązuje się, w ramach możliwości technicznych serwisu, dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez kontrahenta adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z kontrahentem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z kontrahentem.

26. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług kontrahent ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietakatering.pl

27. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.

28. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą Firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę dietakatering

29. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów firmy Adama Mach dietakatering przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

30. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.